ADVICE FOR PARENTS / GUARDIANS ON REQUESTING COVID TESTING

https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test

Before requesting a test you must have at least one of the following symptoms:

  1. a new continuous cough
  2. a high temperature
  3. loss of or change to sense of smell or taste

If you develop one of these symptoms follow the self-isolation guidance.

The test is only effective for those who are experiencing coronavirus symptoms and needs to be taken in the first 5 days of having symptoms. It only checks if you have coronavirus right now and not if you have already had the virus.

Some parents have been directed to phone their GP for a test – the correct process is below.

Parents / Guardians can apply for a test by calling the free number 119 between the hours of 7am to 11pm.  People with hearing or speech difficulties can call 18001 119. This service is available to assist parents / guardians through the process of booking and taking a test but cannot provide clinical advice. If you feel you cannot cope with your symptoms at home or if your condition gets worse, or your symptoms do not get better after 7 days, use the 111 online coronavirus service. If you do not have internet access, call 111. In a medical emergency, dial 999

 

CYNGOR I RIENI / GWARCHEIDWAID AR SUT I OFYN AM BRAWF COVID

https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test

Cyn gofyn am brawf rhaid i chi gael o leiaf un o'r symptomau canlynol:

1. peswch parhaus newydd
2. tymheredd uchel
3. colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

Os byddwch yn datblygu un o'r symptomau hyn dilynwch y canllawiau hunan-ynysu.

Dim ond i'r rhai sy'n profi symptomau COVID 19 y mae'r prawf yn effeithiol ac mae angen ei gymryd yn y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau. Dim ond i weld os oes gennych COVID 19 ar hyn o bryd y gellir profi.

Mae rhai rhieni wedi cael cyfarwyddyd i ffonio eu meddyg teulu am brawf – dyma’r broses gywir isod.

Gall rhieni / gwarcheidwaid wneud cais am brawf drwy ffonio'r rhif 119 am ddim rhwng 7yb ac 11yh. Gall pobl ag anawsterau clyw neu lleferydd ffonio 18001 119. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i gynorthwyo rhieni / warcheidwaid drwy'r broses o archebu a sefyll prawf ond ni all roi cyngor clinigol. Os ydych chi'n teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth Coronavirus ar-lein 111. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, deialwch 999

Posted in News.